Verden og oss, Activepeople og deg!

I NHO sin perspektivmelding “Verden og oss” ser de på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Det er en rekke utviklingstrekk som krever handling for at vi skal beholde det velferdstilbudet vi har i dag. Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid.

 

For å lykkes hevder Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at nøkkelen er å sikre og skape lønnsomme arbeidsplasser- det var også hovedbudskapet til Statsminister Erna Solberg under NHO sin årskonferanse i januar. 

 

I Activepeople er vi stolte over å arbeide sammen med ledere som jobber mot å sikre og skape arbeidsplasser. En av de er 

Merethe Nøsted Von Zernichow, ung og dyktig sivilingeniør. Hun har overtatt som eier, og leder av Nøsted gruppen – som består av åtte ulike  selskaper primært innen tradisjonell norsk industri. Nøsted gruppen har gjennom nesten 80 år levert løsninger som sikrer verdier og ivaretar mennesker, utstyr og natur under krevende forhold. 

 

Etter å ha jobbet med hvordan en stratgeisk kan posisjonere de ulike selskapen slik at de lykkes i et marked i store endringer valgte hun  å slå sammen de åtte selskapene til ett sterkt selskap Nøsted& som skal bygge og videreutvikle industri fra Mandal. Merethe våger å satse for å posisjonere bedriftene for økt konkurransekraft. Gjennom å kombinere lokal og global ingeniørkompetanse og produksjonskapasitet satser hun både på tradisjonell industri som skog, landbruk, transport og marine samtidig som hun leter etter flere forretningsmuligheter i nye markeder.

«Omorganiseringen gir oss et bedre utgangspunkt for å lykkes med å videreutvikle lønnsom industri selv fra Sørlandet. Selskapene i Nøsted-gruppen er svært konkurranseutsatt og lavpris- leverandører, spesielt fra Asia, gjør det utfordrende å drive lønnsomt fra Norge. Sammenslåingen skal sikre en tryggere og mer slagkraftig plattform for framtidig vekst, gjennom å bruke de samlede salgs, produksjons- og ingeniørressursene bedre og eliminere bort dobbeltarbeid.”  Merethe N Von Zernichow

Merethe tar grep og posisjoner seg for den nye hverdagen. Når hun gjennom Nøsted& i tillegg sikrer, satser og ønsker å skape flere industri -og kompetanse arbeidsplasser lokalt, nasjonalt og globalt så er det noe å la seg inspirere av. 

 

 

Activepeople sine #ledertips for å lykkes med fremtidens arbeidsmarked

  1. Mange medarbeidere er usikre på jobbene sine. Ledere må leve opp til Stockdal paradokset - “Face the brutal facts and inspire the future”. Det er en leders viktigste oppgave å sette retning, være tydelig og samtidig inspirere sine medarbeidere til å bli med også i endringsprosesser
  2. Ledere må evne å kommunisere slik at medarbeiderne forstår hvorfor endring er nødvendig for å lykkes.  Den første av fasene i Kotter sin endringsmodell Create a sence of urgency” vil være den viktigste nå som endringstakten øker. Du lykkes neppe med de resterende syv fasene om du ikke lykkes med den første
  3. Grip mulighetene automatisering og bruk av Artifical Intelligence kan gi. Finn dyktige mennesker å samarbeide med, gjerne utenfor bedriften
  4. De tillitsvalgte i bedriften kan ta rollen som sparring- og samarbeidspartner i arbeidet med å posisjonere bedriften til å øke konkurransekraften slik at en beholder eller skaper nye arbeidsplasser
  5. Skap en forståelse for at en ikke skal forsvare og bevare posisjoner, men ivareta personer gjennom å tilrettelegge for ny læring
  6. Den vektløse verdiskapningen med løsninger i skyen gir deg muligheter til å etablere miljø der kompetansen allerede finnes
  7. “The lightbulb was not invented by developing the candle”- Du må våge å gjøre store endringer
  8. Bygg en sterk kultur i bedriften din. Felles verdier er et godt styringsverktøy
  9. Bruk organisasjoner som f.eks. NHO. De kan gi deg tilgang til gode analyser og verktøy som f.eks Perspektivmeldingen, samt bistå deg i å løfte problemstillingene fra din virksomhet opp til et miljø hvor beslutninger fattes

 

Kapittel 12 på 1-2-3

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs.

Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats er tre firedeler av nasjonal formuen

Vi må bruke den smart for å sikre det fremtidige produksjons- og velferdsnivået

 

Norsk arbeidskraft er dyr - men vi er effektive og verdiskapning per. time er høy

 

Norge trenger flere arbeidsplasser på vei mot 2050

Og vi trenger flere som jobber mer

 

Det er en reduksjon i andelen sysselsatte i vareproduksjon

Ny teknologi erstatter lettere arbeidskraft i en vare - enn tjenesteproduksjon

Vi kommer til å se en fortsatt økning innen de som produserer tjenester

 

Endringstakten vil bare øke

Produkter som er digital og vektløse krever en lav inngangsbillett- dette igjen gjør det enklere å etablere nye arbeidsplasser

 

En stor andel jobber vil bli automatisert bort

 

Arbeidsmarkedet går fra å være lokalt, regionalt og nasjonalt til å bli stadig mer globalt

Billig import vil raskt konkurrere bort egen produksjon

 

Migrasjon vil blant annet føre til at lønnsveksten i jobber med lavere kvalifikasjonskrav vil forbli lav

 

Digitalisering vil endre måten vi jobber på innen de fleste næringer

Stadig mer av verdiskapning vil flyttes opp i skyen og være vektløs

 

Større inkluderingsutfordringer enn før

Andelen sysselsatte øker, primær blant kvinner og eldre

Blant menn og yngre har andelen sysselsatte avtatt

 

Stadig høyere utdanningsnivå 

I 1950 hadde 3 prosent av den voksne befolkning utdannelse mot 43 prosent i dag

Statistisk sentralbyråbyrå finner at det mot 2030 blir utdannet for mange med høyere utdanning og for få med kortere utdanning

Ledigheten vil være høyest hos de med lavt utdanningsnivå fordi de med høy utdanning vil ta jobber de er overkvalifisert til

Utdanningssystemet må rigge elever og studenter for fremtidens arbeidsmarked

 

Mer likestilt arbeidsmarked 

Kjønnsforskjellene vil bli mindre

 

Løsere arbeidsmarkeds tilknytning

Vekst i andelen ikke-standardjobber

Ikke-standardjobber kan være fordi noen ønsker å jobbe for seg selv og at bedrifter har behov for fleksibiliteten bruk av vikarer kan gi

Fordelen med ikke-standardjobber er fleksibilitet og frihet både for bedrift og arbeidstaker

Ulempen kan være usikkerhet knyttet til mangel på fast forutsigbar inntekt

Velferdsordningen bør tilpasses den mest effektive måten å organisere produksjon på

Andelen organiserte reduseres - det vil kunne utfordre det sunne trepartssamarbeidet Norge har i dag

Arbeidsmarkedet vil bli mer todelt

Medarbeidere med lav formel kompetanse er de som utsettes for stor trussel pga. av globalisering- flytte produksjon der den er billigst, og digitalisering - automatiser bort jobbene

Borgerlønn kan være et alternativ for sikre alle en grunn inntekt, den vil imidlertid neppe jevne ut ulikheter og vil være svært kostbar å innføre

Den norske modellen med et sterkt tre-part samarbeid kan være en nøkkel for å lykkes

 


For å lese hele kapittel 12 i sin helhet, trykk her.